ARGEPLUS İLERİ TEKNOLOJİ MAKİNA SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Danışmanlık

Mühendislik Tabanlı Proje Yönetim Sistemi

Projenin fikir aşamasından kurgulanmasına, proje kalemlerinin belirlenmesinden fizibilite çalışmalarına ve proje yönetiminin mali süreçlerinde Ar-Ge Muhasebesinin doğru bir şekilde yapılmasına kadar ki bütün aşamalarında 10 yıllık tecrübemizle destek vermekteyiz.

+ ARGEPLUS MÜHENDİSLİK TABANLI AR-GE ve PROJE YÖNETİM SİSTEMİ

Proje yönetim sistemi Ar-Ge Odaklı ve İş Geliştirme Odaklı olarak iki ana başlık altında yapılmaktadır. Bilindiği üzere Ar-Ge odaklı ulusal hibe programlarının başında TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB – Ar-Ge İnovasyon destekleri gelmektedir. Bu programlar en kapsamlı programlar olmalarından dolayı başvuruda ve yürütme aşamalarında Ar-Ge Sistematiğinin çok düzgün planlanması ve uygulanması gerekmektedir. İş Geliştirme Odaklı programların kapsamını ise genel olarak KOSGEB destekleri oluşturmaktadır. Bu destekler KOBİ tanımında faaliyet gösteren işletmeler için geçerlidir. Son zamanlarda özellikle KOBİ’lere yönelik olarak makine, teçhizat, yazılım vb. alımlarında KOSGEB – KOBİGEL programı önemli destekler vermektedir. Bu bölümde sizlere TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden verdiğimiz hizmetleri ve özellikle son zamanlarda güncel süreli çağrı olarak yayınlanan KOBİGEL programı ile Endüstri 4.0 dönüşümünüzü nasıl yapabileceğinizi açıklayacağız. 

ARGEPLUS  
AR-GE PROJE YÖNETİM SİSTEMİ

Mühendislik Tabanlı Ar-Ge Sistematiği Uygulama Hizmeti ile projelerinizin kurgusundan yürütme aşamasına kadar bütün süreçleri planlanmaktadır.

Proje Yazım

Proje Yürütme

Ar-Ge Muhasebesi

AR-GE Proje Yönetim Sistemi

AR-GE Proje Yönetim Sistemi, TÜBİTAK ve KOSGEB ar-ge inovasyon programlarını kapsamaktadır. ARGEPLUS‘ın sunduğu ve diğer danışmanlık firmalarından farklı olarak yürüttüğü süreci AR-GE SİSTEMATİĞİ UYGULAMA HİZMETİ olarak adlandırmaktayız. Genel olarak Ar-Ge Proje Yönetimi aşağıda detaylı olarak verildiği üzere iki aşamalı olarak yapımaktadır. Proje konusunun fikir aşamasında fikrin olgunlaştırılıp, fizibilite ve yapılabilirlik konuları üzerine destek verildikten sonra proje yönetim sisteminin uygulanması aşaması olarak özetleyebiliriz. 

1. ARGEPLUS PROJE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ARGEPLUS Proje Yönetim Sistemi; klasik danışmanlık faaliyetleri yürüten şirketlerin ve basit usul proje yazarlığı yapan oluşumların karşısında duran, mühendislik tabanlı olarak danışmanlık vermek üzerine misyon yüklenmiş bir kavramdır.

2. NEDEN AR-GE SİSTEMATİĞİ UYGULAMA HİZMETİ?

 Ar-Ge projelerinin hazırlanması süreci sadece proje yazımından ibaret tutulmamalıdır. Günümüz de proje danışmanlığı adı altında tek düze proje hazırlanması ve firmaların daha sonra sürdürülebilirlik ve proje yönetimi konularında büyük sıkıntılar yaşamaları neticesinde Ar-Ge Sistematiği Uygulama Hizmeti kavramı hayata geçirilmiştir.  ARGEPLUS MÜHENDİSLİK TABANLI AR-GE VE PROJE YÖNETİM SİSTEMİ çatısı altında AR-GE PROJE YÖNETİM VE İŞ GELİŞTİRME YÖNETİM SİSTEMLERİ olarak iki başlık bulunmaktadır. Ar-Ge Proje Yönetim Sistemi süreçlerini kapsayan AR-GE SİSTEMATİĞİ UYGULAMA HİZMETİ ile projelerinizin kurgulanması, uygulama esasları doğrultusunda hazırlanması, bir kavram geliştirilmesi, teknik fizibilite çalışmalarının yapılması, yatırım ve malzeme kalemlerinin belirlenmesi gibi ana kalemlerin doğru bir şekilde planlanması sağlanmaktadır. Bundan sonraki aşamada ise Ar-Ge projelerinde karşılaşılan en büyük sorun olan, proje kabulünden sonraki süreçlerde firmaların nasıl bir yol haritası izleyeceklerini bilmemeleridir. 

Eğer bir proje yürütme aşamasında 5746/4691 Sayılı kanunlarda belirtilen muafiyet ve teşviklerden yararlanmayıp proje harcamalarını doğru bir şekilde muhasebeleştiremiyorsa Ar-Ge Projesi yapmanın hiçbir gerekliliği kalmamaktadır. Ne yazık ki Proje Danışmanlığı sadece proje yazımı ve başvurusunun yapılması olarak algılanmaktadır. Bu kapsamda ARGEPLUS’ın hizmet verdiği ve yönettiği Hibe Programları aşağıda tanımlanmıştır.

TÜBİTAK – TEYDEB Destek Programları

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1505 – Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

1515 – Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1601 –  Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik D. P.

1513 – Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

TEYDEB 2.0 – Destek Programları

KOSGEB Destek Programları

KOSGEB – AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

 

A. Proje Hazırlık Ve Yazım Süreci Hizmetleri

+Fizibilite ve Teknik Yapılabilirlik Çalışmalarının Yapılmasına Yönelik Destek Verilmesi

+Malzeme, Alet-Teçhizat İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Destek Verilmesi

+Hizmet Alım Kalemlerinin Belirlenmesine Yönelik Destek Verilmesi

+Proje Ekibinin Kurulması ve Görevlerin Belirlenmesine Yönelik Destek Verilmesi

+TÜBİTAK Mevzuatına Uygun Proforma Fatura Alımına Yönelik Destek Verilmesi

+TÜBİTAK Mevzuatına Uygun Hizmet Alım Anlaşmasına Yönelik Destek Verilmesi

+TÜBİTAK Mevzuatına Uygun Proje Başvuru Dosyasının Hazırlanması Ve Gönderilmesi

              −İş Planlarının Hazırlanması

              −Proje Bütçesinin Hazırlanması

              −Firma Ar-Ge Personeline Proje Hazırlık Süreci Boyunca Eğitimlerin Verilmesi

+TÜBİTAK Proje İzleme Değerlendirme Sürecinde Hakem Ziyaretleri Öncesi Mentorluk

              −TÜBİTAK Hakem Ziyaretleri İçin Proje Sunum Dokümanlarının ve Sunum Ortamının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına Yönelik Destek Verilmesi

              −TÜBİTAK Hakem Ziyaretlerinde İstenildiği Takdirde Uzman Personellerin Firma İçinde Yapılacak Proje Dosyası İnceleme Toplantılarına Katılması

B. Proje Yönetim Süreci Hizmetleri

+İş Planları Dâhilinde Mevzuata Uygun Olarak Her Ay İş Paketlerinin Uygulanmasına Yönelik Mentorluk

+Aylık Proje Faaliyetlerinin Teknik Raporlarının Oluşturulması İçin Mentorluk

+TÜBİTAK Mevzuatına Uygun Olarak Her Dönem İçin Dönem Raporlarının Hazırlanmasında Mentorluk Hizmetleri

             −Ar-Ge Yardımı İstek Formlarının Hazırlanması İçin Mentorluk

             −Teknik Raporların Hazırlanmasına Yönelik Eğitimin Verilmesi ve Mentorluk

             −Mali Raporların Hazırlanmasına Yönelik Eğitimlerin Verilmesi ve Mentorluk

             −Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Konusu için Mentorluk

        −Ar-Ge Faaliyetlerinde yapılan harcamaların 5746 ve 4691 sayılı kanunlar kapsamında Gelir Vergisi, Damga Vergisi, İşveren Prim desteği, KDV muafiyeti vb. İndirimlerden Firmanın Yararlanmasına ve Muafiyet Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Mentorluk

            −TÜBİTAK Mevzuatına Uygun Olarak Proje Sonuç Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Mentorluk.

ARGEPLUS  
İŞ GELİŞTİRME YÖNETİM SİSTEMİ

Argeplus’ın geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri bizlerden “ücretsiz danışmanlık” alarak sahip olabilirsiniz. Diğer yatırım ve dönüşüm projeleriniz içinde sizlere destek ve hizmet sağlamaktayız.

Kobi Gelişim

Endüstri 4.0

Tekno Yatırım

İŞ GELİŞTİRME YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ GELİŞTİRME Yönetim Sistemi: ARGEPLUS tarafından danışmanlığı verilen İŞ GELİŞTİRME YÖNETİM SİSTEMİ: KOSGEB, KALKINMA AJANSLARI destek programlarını ve hizmetlerini kapsamaktadır. İş geliştirme, işletme altyapısının ENDÜSTRİ 4.0 hedefleri kapsamında akıllı fabrikalara dönüşümü gibi konularda ARGEPLUS hem geliştirdiği ürünlerin firmalar tarafından satın alınması süreçlerinde hem de firmaların farklı teknolojik sistemleri bünyelerine kazandırmak için oluşturduğu projelerde hizmet sunmaktadır.

 

1. ARGEPLUS İŞ GELİŞTİRME YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ARGEPLUS Proje Yönetim Sistemi; klasik danışmanlık faaliyetleri yürüten şirketlerin ve basit usul proje yazarlığı yapan oluşumların karşısında duran, mühendislik tabanlı olarak danışmanlık vermek üzerine misyon yüklenmiş bir kavramdır.

2. NEDEN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİM SİSTEMİ?

ARGEPLUS yapay zekâ tabanlı makine sistemleri üzerine ar-ge projeleri geliştirmektedir. Bu kapsamda Endüstri 4.0 devrimine yönelik hedef sektörler doğrultusunda çalışmalarımız mevcuttur. Siz müşterilerimize geliştirdiğimiz ürün ve makine sistemlerini özellikle KOSGEB vb. kuruluşlardan hibe alarak almanız doğrultusunda proje çalışmalarınızı ve yatırım bütçenizi planlayıp hazırlıyoruz. Yerli olarak geliştirilen teknolojilerin işletmelere buluşturulması ve firmaların üretim imkân ve kabiliyetlerinin ileri teknoloji sistemlere yönelik olarak güncellenmesi konusunda özellikle KOSGEB tarafından proje bütçesinin %75’ine kadar sağlanan hibe destekleri mevcuttur.

ARGEPLUS tarafından hizmet verilen destekler programları

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

ENDÜSTRIYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

STRATEJIK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

 

  • Yurt İçi Fuar Desteği

  • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

  • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

  • Eğitim Desteği

  • Enerji Verimliliği Desteği

  • Tasarım Desteği

  • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

  • Belgelendirme Desteği

  • Test ve Analiz Desteği

 

STRATEJIK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

 

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Program

Ar-Ge Sistematiği Uygulama Hizmeti

İş Geliştirme Yönetim Hizmeti

Ar-Ge Muhasebesi Uygulama Hizmeti

TÜBİTAK

KOSGEB

KALKINMA AJANSI

Sanayi Bakanlığı Destekleri

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Hizmetleri

Adres

Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi No: 67/2 Pamukkale Teknokent 20160 Pamukkale / Denizli TÜRKİYE

Çalışma Saatleri

09:00 – 19.00 Haftaiçi
10:00 – 18.00 Cumartesi

Bize Ulaşın

Lütfen Mesaj Bırakın
Email: argeplus@argesistem.com